• برند : مشخص نشده
  • گارانتی : سایبر
  • فاصله زمانی تحویل : با فاصله زمانی یک روزه